SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ generalforsamling 17. august 2020 i Bjæverskov medborgerhus

Tilstede: 17 medlemmer var mødt op.

Dagsorden

Pkt. 1     Valg af stemmetællere 2 stk.

               John Andersen og Linea Johansen blev valgt.

Pkt. 2     Valg af dirigent og referent.

               Poul Erik Jensen blev valgt som dirigent og Birgit                                 Kristoffersen som referent.

Pkt. 3     Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

               Formanden fremlagde årsberetningen for 2019, der bestod                 af 10 punkter

              som kan læses på vores hjemmeside. Beretningen godkendt.  

Pkt. 4     Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

              Jackie fremlagde årsregnskabet , som havde et overskud på                kr. 370. Regnsk abet godkendt.

Pkt. 5    Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være                                formanden i hænde senest 14

              dage før generalforsamlingen.    

              Ingen forslag modtaget

Pkt. 6     Fastlæggelse af budget og kontingent

              Jackie fremlagde budgettet, som blev godkendt. Kontingent                kr. 75 uændret.

Pkt. 7     1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                             På valg er:

                             Formand Ruth Christiansen

                             Sekretær Birgit Kristoffersen

                             Bestyrelsesmedlem Kit Eilersen

                             Alle 3 blev genvalgt.

  1. Valg af suppleanter: de nuværende er:

                             Jess Mathiesen

                             Lejf Kristoffersen

                             Lejf Kristoffersen blev genvalgt og Niels Kullenberg                               blev valg i stedet for

                             Jess Mathiesen, som ønskede at udtræde.

  1. Valg af 2 bilagskontrollanter.

                             De nuværende er:                    

                             Niels Kullenberg og John Andersen

                             John Andersen genvalgt, Niels Kullenberg ikke                                       genvalg

                             Ny kontrollant Jess Mathiesen..

  1. Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant: Nuværende er Linea                                   Kullenberg,

                           Som blev genvalgt.

Pkt. 8     Eventuelt.

             Bo Olsson syntes at vores hjemmeside er billig, men det                       skyldes at vi nu kun har 4 sider.

             Birgit Svendsen takkede Ruth for hendes store arbejde i                       foreningen og Finn Thorrild Andersen nævnte, at det var flot               med alle de muligheder medlemmerne får af oplevelser for                   det lille kontingent. Desværre fik vi ikke foredraget fra                         forskningens døgn gr. flytningen af generalforsamlingen.                     Der blev også spurgt om hvilke udgravninger vi har for tiden.               Lige nu er der studerende ude, men vi får besked, når der                     bliver brug for os.


Ruth takkede Poul Erik for hjælpen og efter kaffen viste hun små film fra You Tube:bl.a. om mosefund og udgravning ved Ribe Domkirke 2012

 

 

Dirigent      Poul Erik Jensen ___________________

Formand     Ruth Christiansen__________________________                                                                                                                                                       

 

            

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.


    

 


Lolas tyggegummi

Fodspor 


Boplads ved havet

Tandmærke i ler

Bålet 

Boplads ved havet