SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ generalforsamling 18. marts 2019 i Bjæverskov Medborgerhus.


Til stede: 17 medlemmer var mødt op.


Dagsorden

Pkt. 1 Valg af stemmetællere 2 stk.

                        John Andersen og Linea Johansen blev valgt.

Pkt. 2.Valg af dirigent og referent.

                        Poul Erik Jensen blev valgt som dirigent og Ruth

                        Christiansen som referent.

Pkt. 3.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

                        Formanden fremlagde årsberetningen for 2018, som blev

                        godkendt.

Pkt. 4.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

                        Regnskabet blev godkendt med følgende bemærkninger:

                        Nordea bankgebyrer er for høje – skiftning af bank tages

                        til efterretning.

                        Udgifterne til hjemmesiden var ekstraordinære høje i 2018

                        på grund af for stort lagerforbrug. Er nu nedgraderet og

                        efter hvert 3. år bliver ældste informationer gemt

                        på ekstern lager.

Pkt. 5.Behandling af indkomne forslag.

                        Ingen forslag modtaget.

Pkt. 6.Fastlæggelse af budget og kontingent.

                        Jackie fremlagde budgettet, som blev godkendt.

                        Bemærkning til kontingent:

                        Forhøjelse til kr. 75 blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7.I.  Valg af bestyrelsesmedlemme

                       På valg er:

                       Kasserer Jackie Stenderup         

                       Næstformand Paul Christensen:

                       Begge blev genvalgt.

                       Bestyrelsesmedlem Svend Bjørn Keil har meddelt sin

                       afgang efter mange års arbejde med foreningen.

                       Nyt medlem Birgit Kristoffersen blev enstemmigt valgt.


           II. Valg af 2 suppleanter:  de nuværende er:

                                          Jess Mathiesen

                                          Lejf Kristoffersen

                                          Begge blev genvalgt

           III. Valg af 2 bilagskontrollanter: de nuværende er

                                           Niels Kullenberg, genvalgt.

                                           Birgit Kristoffersen, ikke genvalgt.

                                           Ny kontrollant blev John Andersen.           IV.   Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant: Nuværende er

                                                           Linea Johansen, blev genvalgt.


Pkt. 8.Eventuelt:

Forslag fra Poul Christensen: arrangerede ture med deltagerbetaling, så turene hviler i sig selv.

Forslag om tur til Jelling Museum, med udstillingen af årets top 10 detektor fund.

Niels Kullenberg meddelte, at formanden for Køge Museums Venner Marie Holst er udtrådt og i stedet erstattet af Dorte Seierøe Madsen.


Merete Jensen sluttede med 1 times meget interessant beretning fra ”Kuwait – hvor ingen arbejder sort” om hendes ophold og oplevelser i landet.


Mødet sluttede kl. 22.


Ref. Ruth


Dirigent ________________________    Formand ______________

                Poul Erik Jensen                                          Ruth Christiansen
                                Årsberetning 2018 hent

                     


Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.