SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat af SAØ årsmøde 2/4 2013 i Den Gule Hal

 

25 medlemer var mødt op.


Kjeld Ejdorf  bød velkommen til alle samt til Mette Madsen, som indledte mødet med et meget interessant foredrag om udgravningerne langs Køge Bugt bl.a. om palisadeanlægget på Bannekilde. Efter kaffe og hjemmebag gik vi over til første punkt på dagsordenen.

Pkt. 1 årberetning:

Vi har haft 2 bestyrelsesmøder i 2012.

Den 24/1 Køge Museum blev der holdt foredrag af  Niels-Christian Clemmensen fra Kulturstyrelsen om en ny metode til opmåling af terrænoverflader, hvor terrænet laserscannes fra luften.

Den 18/2 Markrekognosering ved Højelse Kirke.

Marts 2012 Markrekognosering ved Solrød Kirke hvor ugebladet Hjemmet var på besøg.

Den 9/3 årsmøde på museet iflg. dagsordenen. Mette Arthury startede med en gennemgang af hjemmesiden og Kjeld afsluttede med et meget interessant foredrag og billedfremvisning om Danmark set fra luften: Den globale opvarmning, CO2 og Ertebøllebopladser ved Køge Bugt.

Den 27/3 Foredrag på Køge Museum om udgravningerne af jernaldergrave ved Ølsmagle og Tunegård ved arlæolgerne Mette Madsen og David Brink samt ved Anna Beck om Møllebankerne ved Borup.

Den 12/5 indvidelse/besigtigelse af HIMLINGØJE GRAVPLADS som en del af "Danmarks Oldtid I Landskabet"

16/6 Udflugten arrangeret af Svend Åge og Ulla gik til sydvestsjælland.

Vi var 12 medlemmer mødt op + Svend Åge og Ulla.

Den 19/11 Køge Museum.Oplevelser med detektorarkæologi v/Tommy Olesen.

Den 27/11 Julefrokosten på Museet

Her i 2013. Den 26/2 foredrag på Museet om fusionen og det nye mseumslandsskab ved Flemming Rieck.

Den 9/3 kåring af årets arkæologer Svend Åge og Ulla.

Den 19/3 foredrag ved mus.insp. Jens Ulriksen om en fundrig plads Vester Egeborg ved Dybsø Fjord. Meget spændende foredrag men desværre kun 10 medlemmer mødt op.

Udgravninger i 2012 med deltagelse af amatører: i september på Toftegård ved Strøby samt ved Solrød og på transportcentet.

Ingen bemærknnger til beretningen.

Pkt. 2 regnskab:

Ruth Cristiansen gennemgik regnskabet, som viste (fra 1/4-12 til 1/4-13) et underskud på kr. 2.359.     

Primo saldoen kr. 3.822 minus underskud kr. 2.359  =  bankbeholdning kr. 1.474 (diff.11 kr.).

Pkt. 3 Vedtagelse af kontingent for 2014:

Bestyrelsen forslag på kr. 60 fra 2014 blev vedtaget.

Pkt.4 kommende arrangementer:

Der blev stillet forslag om kombinerede arrangementer f.eks. markvandring med Næstved og Vordingborg samt fremtidig organisering og koordinering af fælles platform med de andre  museer.

Pkt. 5 bestyrelsesposter:

Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt.

Valg til bestyrelsen følger ikke en almindelig forenings love. SAØ er en løsere sammenslutning, hvor medlemmerne kan "vælge" bestyrelsen" på hvert årsmøde. Bestyrelsen er fra gammel tid på 8 pladser, med 2 pladser fra hvert geografiske område under Køge Museums tidligere ansvarsområde. Dvs. 2 fra Køge, 2 fra Stevns, 2 fra Skovbo og 2 fra Solrød. Pt. er vi 7 medlemmer i bestyrelsen. På samme måde har SAØ ikke en valgt formand, men en af amatørarkæologerne varetager hvervet efter konstitution i bestyrelsen.

                                                                           Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.