SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

 

Referat fra SAØ generalforsamling

11. april 2018

Til stede: 15 medlemmer var mødt op.

Maja indledte med et spændende foredrag om udgtravningen i Bjæverskov, lidt om Borgringen og orientering om enkelte lokaliteter på Stevns, f.eks. fra Førslev.

 

Dagsorden:

Pkt. 1. valg af stemmetællere:

John Andersen og Inge Ambus blev valgt.

Pkt. 2. Valg af dirigent og referent:

Poul Erik blev valgt som dirigent og Kit Ejlersen som referent

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning :

Formanden fremlagde årsberetningen for 2017 som blev godkendt.

I forbindelse med beretningen stillede Niels Kullenberg et spørgsmål , om der var kommet henvendelse fra Museets kontaktperson Kristoffer B.Petersen. Det er der ikke.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Jackie fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Pkt. 5. Benhandling af indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

Pkt. 6. Fremlæggelse af budget og kontingent:

Jackie fremlagde budgettet, som blev godkendt.

Kontingent kr. 60 blev godkendt for 2018.

Irene stillede forslag om, at kontingentet blev forhøjet til kr. 100, som blev forkastet med stemmerne 5 for 9 imod. Forslaget tages til efterretning og medtages til afstemning på næste års generalforsamling.

Pkt. 7.

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var:

Formand Ruth Christiansen

Sekretær Kit Ejlersen

Bestyrelsesmedlem Svend Bjørn Kjel.

Alle blev genvalgt.

11. Valg af 2 suppleater til bestyrelsen :

De nuværende Jess Mathiesen Lejf Kristoffersen

Begge blev genvalgt.

111. Valg af 2 bilagskontrollanter:

De nuærende er Niels Kullenberg og Birgit Kristoffersen

Begge blev genvalgt.

IV. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant:

Linea Kullenberg blev valgt.

Pkt. 8 Eventuelt:

Formanden: Information om benyttelse af lokalet på Quistgårdsvej: det trækker i langdrag med endelig afgørelse om benyttelse af lokalet, fordi der skal gives bevilling til rengøring og varme og så længe denne ikke er godkendt, kan vi ikke benytte lokalet.

Svend Bjørn: Foreslog en guidet rundvisning i Metrobyggeriet i København: Tages til efterretning. Foreslog ved kommende julearrangementer, at der tages en effekt med, gæt en ting. Tages til efterretning. Takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Irene: Banko til julefrokosten er hyggeligt, skal fortsat være en del af arrangementet. Mødet sluttede kl.21.

Ref. Kit+Ruth

 

Dirigent ____________________ Formand ______________________

 

Årsberetning 2017 hent

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________