SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

SAØ (Sammenslutningen af amatørarkæologer i Østsjælland)

 

indkalder hermed til den ordinære generalforsamling

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19 i Bjæverskov Medborgerhus, Lidemarksvej 110, 4632 Bjæverskov

Generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne: Dagsorden

 

Pkt. 1 Valg af stemmetællere 2 stk.

Pkt. 2. Valg af dirigent og referent.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.

Pkt. 6. Fastlæggelse af budget og kontingent.

Pkt. 7. I. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Kasserer Jackie Stenderup

Næstformand Paul Christensen

II. Valg af 2 suppleanter: de nuværende er

Jess Mathiesen

Lejf Kristoffersen

III. Valg af 2 bilagskontrollanter: de nuværende er

Niels Kullenberg

Birgit Kristoffersen

IV. Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant: Nuværende er

Linea Kullenberg

Pkt. 8. Eventuelt

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________